Kuvien ja tekstien kopioiminen on ehdottomasti kielletty. © SUP ry 2023

SUP ry perustettiin vuonna 2012 tukemaan rodusta kiinnostuneiden toimintaa, ja tuomaan rotua paremmin esille. 

 

Yhdistys jakaa tietoa rodusta, tarjoaa listan kasvattajista ja jalostusuroksista. Pienilukuisen rodun parissa ulkomaan tuonnit ovat isossa osassa, ja niistä on ollut tapana pitää myös listaa nähtävillä rodusta kiinnostuneille.

 

Vuosittain pyritään järjestämään rodun harrastajien yhteinen tapaaminen eli "polski päivät". Lisäksi klubinäyttely, sekä maastojuoksumestaruus.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Suomen Puolanvinttikoirat ja sen kotipaikka on Helsinki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää sekä edistää ja tukea puolanvinttikoiraharrastusta Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia puolanvinttikoiraharrastajien yhteistyökanavana Suomen Vinttikoiraliittoon ja Suomen Kennelliittoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
- Järjestää jäsenilleen harrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta-, ja kasvatustilaisuuksia
- huolehtia osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä ja maastokisoja
- julkaista omia nettisivuja
- Toimia yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin


3. Jäsenet


Yhdistyksen jäseniä voivat olla kaikki puolanvinttikoirista kiinnostuneet. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenten velvollisuus on suorittaa yhdistyksen määräämä liittymis- ja jäsenmaksu. Jäsenten oikeus on osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

 

Pentujäsen on jäsen, jonka kasvattaja ilmoittaa yhdistyksen jäseneksi yhdeksi vuodeksi. Pentujäsen voi sen jälkeen itse jatkaa jäsenyyttä maksamalla normaalin jäsenmaksun. Pentujäsenellä on varsinaisen jäsenen asema, mutta pentujäsenen jäsenmaksu voi olla eri kuin varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Pentujäsenen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Mikäli jäsenmaksua ei ole kunakin vuonna maksettu maaliskuun loppuun mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi.

 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii yhdistyksen periaatteiden vastaisesti, toimii rikollisesti yhdistystä vastaan tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta. Päätöksen erottamisesta näillä kriteereillä tekee hallitus.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu


Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.


6. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 - 4 jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Jäsen voi olla hallituksessa maksimissaan kaksi peräkkäistä toimikautta, ja ennen uudelleen valintaa on välissä oltava vähintään yksi vuosi. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä katsoo siihen olevan aihetta. Hallituksen kokoukset voivat olla nettikokouksia. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen.


8. Tilikausi ja toiminnantarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi - toukokuussa. Jäsen voi osallistua, hallituksen niin päättäessä, yhdistyksen kokoukseen myös digitaalisen viestimen (puhelin, skype tai vastaava) välityksellä kokouksen aikana. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen nettisivuilla.


11.Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen rekisteriseloste

 

 

Suomen Puolanvinttikoirat ry:ltä löytyy verkkokauppa. Verkkokaupasta voit tilata yhdistyksen logolla mm. paitoja ja kasseja, ja siten tukea yhdistyksen toimintaa.

https://supry.myspreadshop.fi/